Ankara Savaşı (1402)

Ankara Savaşı (1402)

Ankara Savaşı, Osmanlı padişahı 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han'ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatoru Beyazıt esir düşmüştür. 

Ankara Savaşı'nın Maddeler Halinde Nedenleri

1. Timur ve Yıldırım Bayezid'de bulunan Cihan hâkimiyeti anlayışı savaş çıkmasına sebebiyet vermiştir.

2. Osmanlı Devleti tarafından toprakları ele geçirilen Anadolu Beyleri Timur İmparatorluğu'na sığınmışlar ve Timur'u Yıldırım Bayezid'e karşı kışkırtmışlardır.

3. Timur'dan kaçan Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Yıldırım Bayezid'in kendisinden yardım isteyen hükümdarları Timur'a teslim etmemesi sonucunda ikili ilişkiler bozulma noktasına gelmiştir.

3. Güneye, Doğuya ve Çin'e sefer yapmayı planlayan Timur arkasında güçlü bir Osmanlı Devleti'nin olmasını istememiştir.

4. Doğu-Batı ticaret yollarını ele geçirmek isteyen Timur, Anadolu'ya girmiş, Erzincan ve Sivas'ta katliamlar yapmıştır.

5. Timur ile Yıldırım Bayezid'in birbirlerine yolladıkları mektuplarda, birbirlerine karşı hakaret içeren sözlerin olması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir.

Ankara Savaşı'nın başlangıcında Osmanlı Ordusu üstünlük sağlamıştır. Anadolu Beyliklerinden bazı askerlerin ve Tatarların Timur'un tarafına geçmesi sonucunda Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'ndan mağlup olarak ayrılmıştır. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmüştür. Yaklaşık 8 ay kadar Timur'un yanında esir olarak kalan Yıldırım Bayezid üzüntüsünden hastalanarak vefat etmiştir. Bu savaşın neticesi Osmanlı Devleti için çok acı olmuştur. Yaklaşık 11 yıl boyunca sürecek olan bir boşluk dönemi, taht kavgalarının meydana geldiği kargaşa ortamı, Osmanlı Devleti üzerine kara bir bulut gibi çökmüştür.

Ankara Savaşı'nın Maddeler Halinde Sonuçları

1. Balkanlarda hızla ilerleyen Osmanlı Devleti'nin ilerleyişi durma noktasına gelmiştir.

2. Bizans İmparatorluğu'nun ömrü uzamıştır. İstanbul'un alınması gecikmiştir.

3. Kadı Burhaneddin ve Karesioğulları beylikleri hariç, itaat altına alınan Anadolu Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişler ve yeniden kurulmuşlardır. Bu sebeple de Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur.

4. Osmanlı Devleti dağılma noktasına gelmiş ve Timur İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

5. Balkanlarda bazı devletler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

6. Yıldırım Bayezid'in ölümü ile Anadolu'da Şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır.

Tarihte 1402 ve 1413 yılları arasında 11 yıl boyunca taht kavgaları ve kargaşa içerisinde geçen, iki hükümdar arasında hükümdarın olmadığı bu döneme FETRET DEVRİ adı verilmiştir. Bu kavgalardan sonra ise Çelebi Mehmet otoriteyi tekrar sağlamış ve 1413 yılında hükümdar olmuştur.

Ankara Savaşı'nın Detayları

Ankara Savaşı, Osmanlı İmparatoru 1. Beyazıt ile Timur İmparatorluğunun Han'ı Timur (Aksak Timur) arasında 28 Temmuz 1402 yılında gerçekleşmiş, Timur İmparatorluğunun kazandığı bu savaş sonucunda Osmanlı İmparatoru Beyazıt esir düşmüştür. 

1400'lü yıllarda Osmanlı Balkanlar cenahında taarruzlarla hâkimiyetini sağlamış ancak Anadolu üzerindeki hâkimiyeti kesinleşmemişti. Her ne kadar Anadolu üzerinde hüküm sürüyor olsa da Selçuklular döneminde ortaya çıkan bağımsız beylik sistemi halen devam etmekteydi. Bu bakımdan Anadolu Birliğinin sağlanması ve beyliklerin tam anlamıyla ilhak edilerek Osmanlı tebaası haline getirilmesi gerekiyordu. Bu gereklilik üzerine Beyazıt, bir taraftan İstanbul kuşatmasına devam ederken diğer yandan Anadolu seferleri ile de Anadolu hâkimiyetini kesinleştirmeye çalışıyordu. 

Ankara Savaşı Öncesi Tarafların Durumu

1. Beyazıt, 1390-1400 yılları arasında, Anadolu içlerine yaptığı seferlerle Konya, Niğde, Karaman, Develi, Sivas, Tokat ve Kayseri'de hâkimiyetini kesinleştirerek bu bölgelerde yaşayan Türk Beyliklerini Tebaası haline getirdi ve kurduğu merkeziyetçi yapıyla hem sınırlarını hem tebaasını arttırmış oldu. Bunun yanında, 1370 yılında kurulmuş olan Timur İmparatorluğu, giderek güçlenmiş ve İran coğrafyasının hâkimi durumuna gelmişti. Timur, kendisini İlhanlı Devletinin varisi sayarak Anadolu üzerinde hak iddia ediyordu. Anadolu Selçuklularının yıkılmasıyla Anadolu ve Orta Asya'da kalabalık kitlelerle dağınık şekilde yaşayan Türk beylikleri Osmanlı ile Timur İmparatorluğu arasında mücadele unsuru haline geldiler.

Ankara Savaşının Nedenleri

Bir yandan Beyazıt, bir yandan Timur, Anadolu üzerindeki beylikleri tebaası haline getirmeye çalışıyorlardı. Timur'un taarruzlarıyla yıkılan Celayir'in Sultanı Ahmet Han ve Karakoyunlu Devletinin hükümdarı Kara Yusuf, Timur'un eline geçmemek için Osmanlıya sığındılar. Timur, kendisinden kaçan Ahmet Han ve Kara Yusuf'un iade edilmesi için Beyazıt'a mektup göndererek esir edilmek üzere kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak Beyazıt, kendisine sığınan beyleri vermek istemeyince Timur ile Beyazıt arasında mektuplaşmalar başladı. Timur, ısrarla esirlerinin kendisine verilmesini istiyor ve tehdit ediyor, Beyazıt ise esirlerini vermeyi reddedip Timur'un meydan okumasına ağır sözler ve tehditlerle karşılık veriyordu. Karşılıklı tehdit ve hakaretlerle gerçekleşen bu mektuplaşmalar neticesinde Timur, Beyazıt'ın ele geçirdiği Sivas, Halep ve Şam'a istila etti ve esir iadesi meselesi savaşa dönüşmeye başladı. Timur, Sivas, Halep ve Şam'dan sonra Bağdat'a yönelince, Beyazıt da karşı taarruzla Timur'un hâkimiyeti altındaki Erzincan ve Kemah'ı istila etti. Bu karşılıklı taarruzlar büyük bir savaşı artık kaçınılmaz hale getirmişti. Yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde Timur, Beyazıt'a elçi göndererek Kemah'ın geri verilmesini, Ahmet Han ve Kara Yusuf'un iadesini ve Osmanlıların kendisine bağlanmasını talep etti. Bu talep, açıkça bir savaş ilanıydı. 

Ankara Savaşının Tezahürü

Beyazıt'ın, söz konusu ağır taleplerini açıkça reddederek kendisini tehdit etmesi üzerine Timur, 140 Bin kişilik bir ordu hazırladı. Bu orduda Timur'a destek veren irili ufaklı 20 Sultanlıktan askerler ve Hindistan'dan temin edilen savaş filleri bulunuyordu. Beyazıt, Timur'un taarruza giriştiği haberini alınca, himayesi altındaki Türk Beyliklerinden oluşturduğu orduları hazırladı. Ancak bu ordu, Timur'un ordusunun karşısında sayıca oldukça zayıf kalıyordu. Özgün güçleri yetersiz kalınca Sırplardan asker desteği alarak ordusunun gücünü 85 Bin'e çıkartı ve Timur'un ordusunu karşılamak üzere Ankara'ya doğru harekete geçti. 

Beyazıt, Ankara'ya ulaştığında Timur'un Tokat cenahına yöneldiği haberini aldı. Bunun üzerine zaten sayıca az olan ordusunun mevcut gücünü de bölmek zorunda kaldı ve yaya güçlerini dağlık bölgelerdeki stratejik noktalara yerleştirerek süvarilerden oluşan güçlerle ormanlık araziye konuşlandı. Bu hareket Timur için büyük bir avantaj sağladı. Hızlı hareket kabiliyetine sahip olan güçleri, bu mücadelede Timur'un ordusunu yenilmez kılmaya yetiyordu. Beyazıt'ın hareket düzenini ve savaş tertibatını öğrenen Timur, şaşırtmak amacıyla güçlerini güneye, Kayseri'ye doğru kaydırdı. Beyazıt, Timur'u Tokat ve Sivas istikametinden beklerken, Timur Kayseri üzerinden Ankara'ya doğru ilerleyip şehri kuşattı. Timur'un Ankara'yı kuşattığını öğrenen Beyazıt, Savunma savaşı yapacakken taarruz etmek zorunda kaldı ve büyük bir hata yaparak Temmuz ayı sıcağında ordusunu Ankara'ya yürüttü. Hem sayıca az olan hem de Temmuz sıcağında susuz ve yorgun düşen Osmanlı ordusu, Ankara'ya ulaştığında, Timur beklemediği bu manevra karşısında kuşatmayı kaldırarak daha kuzeye, Ankara Savaşının gerçekleşeceği Çubuk Ovasına çekildi. 

Beyazıt, Timur'un ordusunu çok hızlı bir şekilde takip ederek kuzeye yöneldiğinde Timur ordusunu emniyetsiz ve askerlerin istirahat ettiği bir anda yakaladı. Ancak Beyazıt'ın ordusu yoğun sıcak altında sürdürdüğü sürek takip sonrasında yorgun düşmüş ve susuz kalmıştı. Durumu mahiyetiyle istişare eden Beyazıt, hemen taarruz edip sonuç alma tekliflerine karşın, bu hareketin mertçe olmayacağını düşünerek askerlerini dinlendirmeyi tercih etti. Nihayet Timur, Beyazıt'ın geldiğini haber alınca ordusunu teyakkuza geçirip savaş tertibi aldı. Osmanlı ordusu da istirahat edip su ihtiyacını giderdikten sonra savaş düzeni alarak hazırlıklarını karşılıklı olarak tamamlanmasını beklediler.

Ankara Savaşında Osmanlının Durumu

Osmanlı Ordusunda, Azaplar, Yeniçeriler ve Tımarlı Sipahiler merkez kuvveti teşkil ediyor ve Beyazıt tarafından kumanda ediliyordu. Merkez gücün yanında Sadrazam Çandarlı Ali Paşa, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi kumanda ettiği güçler eşlik ediyordu. Sol cenahta Süleyman Çelebi'nin komutasında Rumeli'den tedarik edilen birlikler bulunuyor, Sağ cenahta ise Vezir Kara Timurtaş Paşa komutasında Anadolu Beyliklerinden tedarik edilen birlikler hazır tutuluyordu. Mehmet Çelebi, Karakoyunlu Beyliğinden tedarik edilen ihtiyat kuvvetleriyle ordunun en gerisine konuşlanmıştı. Sol cenahın ihtiyatında, Beyazıt'ın kayınbiraderi Stefan Lazareviç'in komutasındaki 10 Bin kişilik Sırp gücü bulunuyordu. Ordunun sağ cenahının ihtiyatını ise Kara Tatar Süvarilerinden oluşuyordu. 

Ankara Savaşında Timur Devletinin Durumu

Timur Ordusu ise, ordu merkezinde Timur'un komutasındaki güçler, Sağ cenahta Miran Şah, Sol cenahta Şahruh Mirza ve Halil Sultan'ın güçleri bulunuyordu. Ayrıca Hindistan'dan getirtilen 32 zırhlı savaş fili ordunun en önünde sıralanmıştı. Muhammed Mirza, ana ordunun gerisinde ihtiyat olarak konuşlanmış, beraberinde Harezm ve Maveraünnehir'den tedarik edilen zırhlı süvari alayları ile Pir Muhammed ve İskender Mirza yer alıyordu. Ordunun sol cenahını Emir Celal İslam, sağ cenahında Şeyh Ömer Mirza tarafından kumanda ediliyordu. Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Menteşoğulları ve diğer küçük Anadolu Beylikleri de sağ cenahın önünde konuşlanmışlardı. 

Ankara Savaşının Gelişimi

İki tarafta tüm hazırlıklarını tamamlayıp 28 Temmuz sabahı, sabah namazından sonra savaş düzeni aldılar. Beyazıt, Niğbolu savaşında kullandığı Kurt Kapanı (Hilal) taktiğini uygulamak için ordunun en önünde yer aldı. Beyazıt, kendisine bağlı Azaplarla birlikte çalılık ve otluk bir düzlük üzerinden hücum ederek ilk taarruzu başlattı. Ancak bodur ağaçlar ve çalılıklar, ileri taarruz için hızı yavaşlatan bir etkendi. Öncü kuvvetlerin taarruza kalktığını gören Timur, ilk karşılığı okçularla verdi. Timur'un ordusundan gelen yoğun oklar, çalılıklar ve otluklar sebebiyle yavaşlayan Azaplar üzerinde etkili olunca Azaplar, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. İlk hamlesi başarılı olmayan Beyazıt, Yeniçeriler ve Sipahilerden oluşan güçlerine taarruz emri verdi. Timur, ilerleyen yaya kuvvetlerine karşı savaşçı fillerini ve ormanlık alan içerisinde gizlenen süvarileri görevlendirince avantaj yine Timur'un güçlerinin eline geçti. Mirah Şah'ın birlikleri de Süleyman Çelebi komutasındaki birliklerin üzerine taarruz edince zor durumda kalan Süleyman Çelebi birliklerine Merkez güçte yer alan Yeniçeriler yardıma gitti. Sayıca az olan Osmanlı ordusu, Yeniçerilerin ordu merkezinden ayrılmasıyla ikiye bölündü ve Timur'un savaşçı filleri daha da ileri sürmesiyle sağdan, soldan ve ön cepheden hücum eden güçlere karşı yeterli direnişi gösteremedi. Üstelik Osmanlı ordusu, savaşçı fillerle ilk kez karşılaşıyorlardı. Fillere karşı nasıl bir taktik izleyeceğini bilmeyen Osmanlı ordusu, karşı koyulmaz fillerin taarruzları karşısında disiplin ve düzenini kaybetmeye başlamıştı. 

Bunun üzerine Beyazıt, büyük bir hata yapıp kurt kapanı taktiğini tekrar uygulayarak Sipahilerle Filleri karşı karşıya getirdi. Savaşın en kanlı ve şiddetli anı o andı. Yeniçerilerin ok atışları ve Sipahilerin başarılı taarruzlarıyla Filler etkisiz hale getirilebilmişti ancak hem Sipahiler, hem Yeniçeriler çok ağır kayıplar verdiler. Fillerinin devre dışı kaldığını gören Timur, Şeyh Ömer Mirza komutasındaki birliklerini Yeniçerilerin üzerine gönderdi. Beyazıt, bu hamleye karşılık olarak Anadolu beyliklerinden toplanan Askerleri ve Kara Tatarları takviye etti. Ancak Kara Tatarlar, Timur ile savaş öncesinde anlaşmışlardı. Yeniçerilerin yanına gitmek yerine Rumeli ve Sırp askerlerinin arka cenahından ok atışlarıyla arkadan saldırdılar. Miran Şah ile Süleyman Çelebi birliklerinin arasında geçen çarpışmalarda takviye olarak gelen güçlerden Anadolu Beylikleri taarruz etmekteyken, Timur'un ordusuna bağlı Anadolu Beylikleri kendi bayraklarını açınca Beyazıt'a bağlı Anadolu beylikleri de Timur'un ordusundaki Anadolu Beyliklerinin safına geçerek Osmanlı ordusundaki dengeleri alt üst ettiler. Yeniçeriler ve Rumeli birlikleri, önce Kara Tatarlar, sonrasında Anadolu Beyliklerinin Timur'un safına geçmesiyle savaş alanındaki inisiyatiflerini kaybederek ağır kayıplar vermeye başladılar. Rumeli ve Sırp birlikleriyle Yeniçeriler dışındaki güçlerin kendilerine sırt çevirip Timur'un tarafına geçmesiyle Beyazıt tam anlamıyla sükûtu hayale uğradı. Osmanlı ordusunda, yalnızca Yeniçeriler ev Rumeli-Sırp birlikler Beyazıt'a sırt çevirmemiş ve savaşın sonuna kadar mücadele etmişlerdi. 

Adım adım mücadeleyi kaybeden Osmanlı ordusu, mağlup olunan cephelerden çekilmeye başladılar. Timur, son emrini vererek Beyazıt'ın sağ ele geçirilmesini emredince sonuç almak için son taarruz başladı. Vezirler İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi ve Mehmet Çelebi, kuşatmayı yararak kaçmayı başardılar. Şehzadelerin kaçtığını fark eden Sırp Birliklerinin komutanı ve Beyazıt'ın kayınbiraderi olan Stefan Lazareviç, Beyazıt'a çekilmesi için tavsiyede bulunsa da, Beyazıt mücadele etmeye devam etti. Çatalpete'de emrinde 300 kişilik askeriyle atının sırtında çarpışarak Timur tarafından yakalandı ve esir edildi ve Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti için büyük bir hezimet olarak tarihe maloldu.7 yıl 7 ay önce eklendi

Segment'ine göre en çok tercih edilen araçlar Tecvid ilminin tanımı Nato'ya üye ülkelerin listesi Trenlerin uzunluğunu bulma mantık sorusu Sakla samanı, gelir zamanı atasözünün anlamı Ankara Savaşı (1402) Ali Ercan - Medine'ye varamadım yaralıyım klibi Et fiyatları neden pahalı, et fiyatları neden düşmüyor? 1. Dünya Savaşına Girerken Ülkelerin Nüfus ve Asker Sayıları Eski İmparatorluklarda Yazı Araçları Psikanaliz Nedir? Psikanaliz Kuramı İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Güzel sanat dallarında kullanılan malzemeler ve özellikleri Uydunun icadı Anadolu’da Yaşayan Göçmen Kuş türleri ve açıklamaları İngiltere'de neden direksiyonlar sağdadır? Hayatımızı kolaylaştıran buluşlar nelerdir? Erken Yaşta Evlenmenin Sakıncaları ve Zararları Cennet Papağanı Türleri, Cennet Papağanı Cinsleri Necmettin Erbakan Hayatını Kaybetti! GGG - 3G Nedir ?