Element nedir

Element nedir

Element simgesi her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin uluslararası geçerliliği vardır.

Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda elementler Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde sonunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" sembolleri kullanılıyordu.

Atom kuramıyla tanıdığı John Dalton elementlerin simgelenmesi konusunda çemberlerden oluşan sembollerin kullanılmasını önerdi. En sonunda 1813 yılında Jon Jakob Berzelius isimli araştırmacı elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini ortaya attı. Hâlâ kullanılmakta olan bu yönteme göre:

Her element 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor.

Simgelerde sıklıkla elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıyor.

Örneğin: H (Hidrojen: Hydrogen) C (Karbon: Carbon) N (Azot: Nitrogen)

Eğer elementin baş harfiyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına İngilizce adının ikinci harfi de ekleniyor.

Örneğin: He (Helyum Helium) Ca (Kalsiyum: Calcium) Ne (Neon: Neon)

Eğer elementin İngilizce adının ilk 2 harfi bir diğer elementle aynıysa simgesinde baş harfin yanına bu kez baş harften sonraki ilk ortak olmayan sessiz harf getiriliyor.

Örneğin: Cl (Klor: Chlorine) ve Cr (Krom: Chromium)

Bazı elementlerin simgelerinde de bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış. Bu 11 elementin simgeleri ve adları şöyle:

• Na (Sodyum: Natrium)
• K (Potasyum: Kalium)
• Fe (Demir: Ferrum)
• Cu (Bakır: Cuprum)
• Ag (Gümüş: Argentum)
• Sn (Kalay: Stannum)
• Sb (Antimon: Stibium)
• W (Tungsten: Wolfram)
• Au (Altın: Aurum)
• Hg (Cıva: Hydrargyrum)
• Pb (Kurşun: Plumbum)

•Çoğu yapay olarak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse atom numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak veriliyor.

Örneğin: atom numarası 116 olan Ununheksiyum elementinin simgesi olan "Uuh" 1: uni - 1: uni - 6: hexa kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

Not: Sadece birinci harf büyük yazılır:

• Co: Kobalt'ın simgesi
• CO: (Karbon monoksit) renksiz kokusuz tatsız zehirli bir gazdır.

Elementler

Element Grekçe'de "elementa" kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya metodun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime ayni zamanda kimyada farklı atom yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir. Ancak simya astroloji ve diğer kadim ökült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır. Gerçek bir ezoterik örgüt veya okulda ezoterik açıdan elementleri tanımak bir okült eğitiminin ilk sırlarını ilk basamaklarını ilk inisiyasonlarını oluşturur. Bu açıdan aşağıda sunacağımız bu yazı bazı sırları açıklayacaktır. Bu sırların bazıları daha önce yayınlanmış olması önemli değildir. Biz ölümlü insanlar açısından birer halen birer sırdırlar çünkü fizik ortamın idrak sınırlarının ötesindedirler ve tam anlaşılması için bazı içsel anahtarlara sahip olmamız gerekiyor. Bu anahtarlar para veya her hangi diğer bir fiziksel meta karşılığında verilmez kendi liyakat ve içsel çabamızla kazanılır. Yine de belirmek isterim ki bu sitede sunduğumuz yazıların bazıların okunması belli bir sırayı takip etmesinde yarar vardır.

Kadimler dört beş ve hatta bazen yedi elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal oldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava ateş su ve topraktır. Evrende her şeyin onlardan oluştuğu söylenir. Unutmamalı ki kadimler bu unsurların kendileri değil fakat içerdiği prensipleri kast etmişlerdir. 0 halde ateş elementi denildiği zaman akla bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine zihinsel göz veya sezgi geçerlidir.

Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içerir. Bu dört unsur sıcaklık kuruluk ıslaklık ve soğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur; hava sıcak ve ıslaktır; su soğuk ve ıslaktır ve toprak soğuk ve kurudur.

Element, Bileşik, Heterojen Karışım, Homojen Karışım

MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir.

HACİM: Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri : m3 dm3 cm3 mm3 Lt

KÜTLE: Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri : kg gr

EYLEMSİZLİK: Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş olduğu tepkiye denir.

AYIRTEDİCİ ÖZELLİK: Maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle erime sı donma sı kaynama sı yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir.

ÖZKÜTLE: (Yoğunluk):Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Birimleri : gr/cm3

MADDE: Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama ları vardır. Doğada 2 çeşit saf madde vardır.

1. ELEMENT: Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) karbon (C )

2. BİLEŞİK: İki veya daha fazla türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su (H2O).

Karışımlar

KARIŞIM: İki veya daha fazla saf maddenin değişik oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Kum ve su karışımı. Karışımlar istenilen oranda yapılabilir. Yani rastgele yapılabilir. Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki sınıfta incelenir.

1. HOMOJEN KARIŞIMLAR: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır. Örneğin ; çözeltiler alaşımlar gaz karışımları vb.

2. HETEROJEN KARIŞIM: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır.

a. SÜSPANSİYON: Bir katının bir sıvı içerisinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan sistemlerdir. (Katı + Sıvı karışımlar) Örnek olarak ; şeker-su karışımı.
b. EMİLSİYON: Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden çok küçük zerreler halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir.(Sıvı + Sıvı karışımlar) örnek: su-zeytinyağı.
c. ADİ KARIŞIM: İki veya daha fazla katı maddenin karıştırılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir. (Katı + Katı karışımı) Örnek olarak ; kum ve taş karışımı.

Karışımların özellikleri

1. Karışımları istediğimiz maddelerle yapabiliriz.
2. Karışımları istediğimiz oranlarda yapabiliriz.
3. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
4. Homojen veya heterojen olabilir.
5. Belli bir formülleri yoktur.
6. Saf değildirler.
7. Karışımı oluşturan bileşenler her oranda karıştırılabilir.

ELEMENT

Tek cins atomdan oluşmuş saf maddelere element denir. Örnek olarak demir(Fe) bakır(cu) vb.
• Saf yapıdadırlar bu nedenle belirli erime ve kaynama ları vardır.
• Homojendirler.
• En küçük yapıtaşları atomlardır.
• Kimyasal ve fiziksel yolarla daha küçük parçalara bölünemezler.
• Reaksiyonlara girerek bileşikleri oluştururlar.
• Doğada bulunan elementler 3 grupta incelenir. Bunlar: metal, ametal ve soygazlardır.

BİLEŞİKLER

İki veya daha fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örnek olarak iki hidrojen atomu ve bir oksijen(O) atomu birleşerek H2O(su) bileşiğini oluştururlar.

• Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler.
• Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama larına sahiptirler.
• Bileşiklerin özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına molekül denir.Element nedir -Element nasıl oluşur Element nedir -Element nasıl oluşur
• Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur.
• Kendini oluşturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.
• Bileşiği oluşturan atomlar arasında sabit kütle oranları vardır.
• Bileşikler formüllerle gösterilir.

ÖRNEK: I. Saf madde olması
II. Kendinden başka maddelere ayrışmaması.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşması.
IV. Elektriği iletmesi.
Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri bir maddenin kesinlikle element olduğunu belirler.

CEVAP: I. Saf maddeler element ve bileşik olabilir.
II. Kendinden başka maddelere ayrışmayan maddeler elementlerdir.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle oluşan maddelere bileşik denir.
IV. elektriği ileten maddeler ****l veya eloktrolit çözeltiler olabilir.
O halde doğru cevap sadece II. seçenektir.

MADDEKİ DEĞİŞMELER

Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler

Fiziksel değişme

Maddenin molekül yapısı bozulmadan oluşan değişmelerdir. Maddenin şekli değişir. Madde katı sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Isı etkisi ile bir halden başka bir hale dönüşebilir. Bunların hepsi fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişmenin temel özelliği maddenin tekrar eski haline dönebilmesidir. Eritilen mumun sonra donarak eski haline gelmesi vb.

Kimyasal değişme

Maddenin molekül yapısındaki değişikliklerdir. Bu değişmelerde madde yeni özellikte başka maddelere dönüşür. Moleküller oluşurken atomların özellikleri değişir.

2 Hidrojen + Oksijen = Su

Hidrojen ve oksijen yanıcı ve yakıcı maddelerdir fakat su ne yanıcı ne de yakıcıdır. Kağıdın yakılması un helvası yapımı mumun yanması demirin paslanması sütün yoğurda dönüşmesi birer kimyasal değişmedir. Kimyasal değişme sonrası eski madde yok olur. Başka bir örnek yanan kağıt kimyasal değişmeye örnektir.

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fiziksel olay değildir?

(1) Odunun yanması
(2) Suyun buharlaşması
(3) Tuzun suda çözünmesi
(4) Yazın elektrik tellerinin uzaması

CEVAP: (1) Odunun yanması; yanma reaksiyonlar kimyasal bir olaydır.
(2) Suyun buharlaşması fiziksel bir olaydır. Çünkü madde hal değiştirmiştir yapısı değişmemiştir.
(3) Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Maddenin yapısında bir değişme yok.
(4) Yazın elektrik tellerinin uzaması fiziksel bir olaydır. Telin yapısı değişmemiş sadece genleşme olayı olmuştur.

NOT: Yanma olayları yeni bir bileşik oluşturma kimyasal olaylardır. Ancak genleşme çözünme ve hal değişiklikleri fiziksel olaylardır.


11 yıl 11 ay önce eklendi

Aracımın motor suyuna yağ karışıyor Seferi namazı nasıl kılınır? Dünyanın ortası neresidir? 2020 Babalar Günü ne zaman Öğretmen ile ilgili şiirler Yıldırım Bayezid Dönemi (1389-1402) İkametgah belgesi Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi Windows 7/8'de Task Bar'a Bilgisayarım/Çöp Kutusu kısayolu nasıl eklenir? Siyaset Felsefesi Tarih Öncesi Çağlar Kitap Okumanın Faydaları, Kitap Okumanın Yararları Nelerdir? Oryantal yağlı boya resimler Ailemize karşı görevlerimiz nelerdir MySQL ile ilgili birkaç yararlı komut Element nedir Aslanlar Hakkında Genel Bilgi Microsoft Visual Studio 2012 (MSVC 11) ile BOOST Kütüphanelerinin Derlenmesi ve Kullanımı Dünyanın En Zehirli Hayvanları Enerji İçeceği, enerji içecekleri Linux Terminal'de (Komut Satırı'nda) For Döngüsü