Rönesans ve Reform Haraketleri

Rönesans ve Reform Haraketleri

XV. ve XVI. yy.da, Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir.

Kelime anlamı "Yeniden Doğuş" demektir.

Rönesans hareketlerinin nedenleri

• Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması.

• XV. ve XVI. yy.da, büyük sanatkarların yetişmiş olması

• Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.

• Coğrafya keşifleri sonucu, zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması

• Yazar, şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması

• Avrupa'nın, İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )

• İstanbul'dan, İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite'yi tanıtmaları ) 

Rönesans, İtalya'da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.

Rönesans hareketlerinin İtalya'da başlamasının nedenleri

Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.

Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.

Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi.

Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler.

Dinsel Nedenler: Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa, bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.

İtalya'da Rönesans Hareketleri

1. Edebiyat Alanında: 

• İtalya'da Rönesans hareketleri, " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)

• Yunanca, Latince ve İbranice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni, Roma Akademilerinde incelenmiştir.

• Hümanizmanın öncüleri ; Dante, Petrark, Bokaçius' dur. ( XIV.yy)

• XV. ve XVI. yy.da, Makyavel, Gişarden, Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir. 

2. Güzel Sanatlar Alanında:

a. Resim:

• Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.

• İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu ; daha çok, manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir. Floransa Okulu ; İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir. En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir. 

b. Mimarlık:

• Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.

• En önemli temsilcileri "Bramant" ve "Mikel Anj" dır. 

c. Heykeltıraşlık:

• Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.

• En önemli temsilcileri; Donatello, Giberti, Mikel Anj dır. 

Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması

İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa'ya yayılmıştır.

Fransa'da Rönesans: Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde.

İngiltere'de: En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir (Shakespeare) dir.

İspanya'da: Don Kişot'un yazarı "Cervantes"

Hollanda'da: Ressam "Rambrand" 

Rönesans'ın Sonuçları

• Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.

• Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş, dogmatik, durağan düşünce biçimi )

• Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur.

• Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol açmıştır

Reform Hareketleri

• XVI.yy.da Avrupa' da dinsel alanda görülen yenilik hareketlerine denir. Kelime anlamı yeniden şekil vermek, düzenlemektir.

• Reform önce Almanya' da başlamıştır. 

Reform Hareketlerinin Nedenleri

Matbaanın Etkisi: Tevrat ve İncil gibi kitaplar çok sayıda basılmış, Hümanizma hareketleri sırasında da, milli dillere çevrilmiştir. Avrupalılar aracısız , doğrudan kitapları okumaya başlamışlar ve kitaplarda yazılanlarla, Kilise uygulamalarının farkını görerek, Kiliseye tepki duymaya başlamıştır.

Rönesans'ın Etkisi: Avrupa'da Hümanist düşüncenin doğmasıyla, ortaçağ skolastik düşünce ve felsefesi eleştirilmeye başlandı.

Katolik Kilisesinin Bozulmasının Etkisi: XVI.yy.da kilise, halka karşı yapması gereken dinsel ve sosyal görevleri, ihmal etmeye başlamış, kaynaklarını başka alanlarda harcadığı için halkın dini duygularını sömürerek, halktan para toplamaya başlamıştı.

Endüljans Sorunu: Hıristiyanların günahlarından kurtulmaları için Kiliseye para ödemeleri yoluydu. XVI.yy.da papa, bu işi daha ileri götürmüş, ölen insanların yerine de endüljans alınabileceğini belirtmişti. 

Reform Hareketlerinin Gelişmesi

Almanya'da Reform Hareketleri

• Reform hareketlerinin önderi, bir ilahiyat (Teoloji) Profesörü olan, "Martin Luther" dir.

• Luter, 1517 'de Wittenberg Kilisesinin kapısına astığı 95 maddelik bir bildiri ile Endüljans satışlarına itiraz etti. Luter bildirisinde " Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Tanrı kullarının günahlarını ancak kendisi bağışlar" " Öbür dünyada selamete ermek için imanın yeteceğini, Hıristiyanların Endüljans alarak günahlardan kurtulamayacaklarını " söylemiştir. Bunun üzerine Papa X. Leon , Luter'i Aforoz etmiş, Luter'de Wittenberg'de halkın gözü önünde , Aforoznameyi yakarak, Papa ile bağlarını koparmıştır. Papa'nın, Alman İmparatoru Şarlken' den Luter'i cezalandırma isteği ile toplanan Worms şehrindeki diyet meclisi, Luter'i ölüme mahkum etmiş ve yakılmasına karar vermiştir. Ancak dostlarından, Saksonya Elektörü Akıllı Frederik, Luter'i kaçırtarak kendi malikanesinde saklamıştır. Luter bir yıllık süre içinde İncil'i Almanca'ya çevirmiştir.

• Luter'in düşüncelerinde "Kilise'yi düzeltmek için, onun elindeki bütün servetini almak lazımdır. Kilise ancak o zaman kendisine düşen görevleri yapar" vardı. Bu düşünceyi kendi çıkarları için uygun bulan , köylü-şövalye ve prensler, kilisenin Almanya'daki topraklarına saldırdılar. Şarlken, Diyet meclisiyle önce başka yerlere yayılmaması koşuluyla , Luterciliği kabul etmiş( 1529 ), bunun üzerine bu karara uymayıp onunla mücadele edilmesi üzerine ( bu kararların protesto edilmesi üzerine Luterci'lere Protestan denilmiştir.) Ogsburg Antlaşmasıyla ( 1555 ), Luterciliği ( Protestanlık ) resmen kabul etmiştir.

Ogsburg Antlaşması (1555) (Alman İmparatoru - Protestan Prensler)

1. Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı.

2. Alman prensleri, istedikleri mezhebi seçmekte ve seçtikleri mezhebi kendi uyruklarına da kabul ettirmekte serbest oldular

3. Prensler kendi ülkeleri içindeki din işlerinin mutlak amiri oldular.

4. Prenslerin mezheplerini kabul etmek istemeyen Almanlar, başka yerlere göç edebilecekti.

Fransa'da Reform Hareketleri

• Kalven adlı bir Fransız, Luter'e benzeyen görüşlerini, Fransa ve İsviçre'de yaymaya başladı. ( Fransa' da Protestanlık resmen yasaklanmış olduğu için etkili olamamış, İsviçre'ye geçmek zorunda kalmıştır )

• Kral IV.Hanri zamanında Nant Fermanı ile ( 1598 ), Kalvenist ve Protestanlara mezhep özgürlüğü tanındı. 

İngiltere'de Reform Hareketleri

• Kral VIII. Hanri, eşinden boşanıp sevdiği kızla evlilik yapmasına izin vermeyen Papa'dan ayrılmış, Kalvenizm ve Katolikliğin birleşmesinden oluşan "Anglikanizm" mezhebi ve kilisesini kurmuştur.

• Kraliçe I. Elizabet zamanında ( 1588 - 1603 ) Anglikanizm resmi mezhep olarak tanınmıştır. 

İskoçya'da Reform Hareketleri

• Reform hareketleri halk tarafından gerçekleştirildi.

• İskoçya'da din işleri halk tarafından seçilen "Presbiteri" denilen meclis tarafından yapıldığından, İskoçya'daki Kalvenizm Presbiteriyen olarak adlandırılmıştır. 

Diğer Ülkelerde Reform Hareketleri

İsveç, Norveç, Danimarkalılar "Protestanlık" mezhebini kabul ettiler.

Reform Hareketlerinin Sonuçları

• Avrupa' da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yanında, Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

• Papa'lar eski güçlerini ve itibarlarını kaybettiler. Papa' ya bağlılık azaldı.

• Okullar Kilise'den alınarak halka verildi. Böylece laik eğitim sistemi kuruldu.

• Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde, kilisenin malları ve topraklarına el konuldu.

• Katolik kilisesi, kendisini düzeltmek zorunda kaldı.

• Katolik olarak kalan ülkelerde, başka mezheplere karşı mücadele edebilmek amacıyla " Engizisyon Mahkemeleri" kurulmuş, binlerce insanı ölüme göndermiştir.

• Avrupa'nın mezhep birliğinin bozulması, birliği sağlamaya çalışan Şarlken'in amacına ulaşamamasına neden olmuştur. 

Not: Osmanlı Hıristiyanları, tam bir din ve mezhep serbestliğine sahip olarak, reform hareketlerinden etkilenmemişlerdir.


9 yıl 9 ay önce eklendi

Evde pişiği önlemek için neler yapılabilir? Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası ile ilgili şiirler Bilimin hayatımızdaki yeri ve önemi Şapka Kanunu'na karşı olması sebebiyle idam edilenler Türevin geometrik yorumu Türkiye tatili Erdoğan'ı desteklemekten başka bir şey değil Bayrak ile ilgili şiirler Son kanuna göre Yurtdışından Türkiye'ye Araç Getirme Konusu 2020 Kadir Gecesi ne zaman Rönesans ve Reform Haraketleri Mehmet Akif Ersoy Hayatı Tekke Edebiyatı Nazım Türleri Hoşgörüyle ilgili Atasözleri ve Güzel Sözler Higgs Bozonu Nedir? Sorularla Higgs Bozonunu Tanıyalım Televizyonun İcadı, Televizyonu Kim İcat Etti Salep (Sahlep) Nasıl Üretilir? Cevizin faydaları DNS Numaraları 2013 2013 Hac Kuraları Sonuçları, 2013 Hacca Gitmeye Hak Kazanan Hacı Adayları Collatz Problemi ve ilk 10000 sayı için çözümü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28