Edebi Akımlar ve Edebi Akımların Açıklamaları

Edebi Akımlar ve Edebi Akımların Açıklamaları

Bu sayfamızda edebi akım türlerini tanıyıp, edebi akımların açıklamalarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bu edebi akımların öncüleri hakkında da çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.

Klasizm

16. yüzyılda Fransa'da doğmuştur. Gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. Sanat ideal insanı ele almalıdır, sanat eseri ahlaka uygun olmalıdır. Monteigne, Descartes, Racine, La Fontaine, Moliere, Comeille bu akımın önemli temsilcilerindendir.

Türk edebiyatında Şinasi klasizme yakınlığıyla bilinir. Ahmet Vefik Paşa da Moliere'den çeviriler yapmıştır.

Romantizm

18. yüzyıl başlarında Almanya'da klasizme tepki olarak doğmuştur. Bu akımda aklın yerini bireysel duygular almıştır. Klasizmdeki insan doğası yerine dış doğa geçmiştir. Din duygusu ve aşk konusu sıkça işlenmiştir. Önemli temsilcileri Fransa'da Rousseau, Victor Hugo, Lamartine, Almanya'da Goethe, Schiller; İngiltere'de Byron, Shelley; Rusya'da Puşkin; Amerika'da Edgar Allan Poe...

Türk edebiyatında romantizmin etkisi Namık Kemal'in eserlerinde görülür. Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem'in şiirlerinde, Tevfik Fikret'in ilk dönem şiirlerinde romantizmin etkisi açıkça görülür.

Realizm

Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Yaşamı olduğu gibi anlatan gerçekçi bir akımdır. İnsan ve toplum gerçeğinin yansıtılmasına özen gösterir. Olayların ortaya çıkışındaki sosyal nedenler araştırılır.

Fransa'da Balzac, Stendhal, Flaubert; Rusya'da Tolstoy, Dostoyevski, Gogol, Gorki, Çehov; İngiltere'de Dickens realizmin önemli temsilcilerindendir.

Realizmin etkisini, Türk edebiyatında Samipaşazade Sezai'nin "Sergüzeşt", Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı romanlarında görürüz. Nabizade Nazım'ın "Karabibik" adlı romanı köy gerçeğini anlatır.

Türk edebiyatında realizm, Servet-i Fünun döneminde görülmektedir. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Mai ve Siyah" adlı eserinde realizm romantizme üstünlük sağlar.

Parnasizm

Şiirde gerçekçilik anlayışıdır. "Sanat sanat içindir." Görüşünü benimsemişlerdir. Dış dünyayı yansıtmışlardır. Romantizmin dışladığı Yunan-Latin kültürüne dönmüşlerdir. Felsefeyle ilgili düşünceler, bilimsel ve teknik konular şiire girmiştir.

Türk edebiyatında parnasizmin etkileri Tevfik Fikret'te görülmektedir.

Natüralizm

Realizmin ileri bir aşamasıdır; ancak deney yönteminin romana yansımış olması yönüyle realizmden ayrılır.

Natüralizmin ana kuralı şudur: "Sanat doğanın bir kopyası olmalıdır."

Emile Zola, Daudet, Maupassant, İbsen natüralizmin en önemli temsilcilerindendir.

Nabizade Nazım'ın ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında natüralist öğelere rastlanır.

Sembolizm

Şiirde parnasizme karşı ortaya çıkan bir akımdır. Parnasizmde dış gerçek önemliyken sembolizmde insanın iç dünyası önemlidir. Sembolistler okurun duygularına sembollerle seslenmeyi ve insanın hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlar.

Sembolizmde şiirin yorumu okuyucuya bırakılmış, değişik yorumlar yaratan şiirin mükemmel olduğu savunulmuştur.

Baudlaire ve Rimbaud sembolizmin hazırlayıcısı olarak kabul edilir. En önemli temsilcileri şiirde Mallarme, Verlaine, Valery; tiyatroda Maeterlinck'tir.

Servet-i Fünun döneminde Cenap Şehabettin "Elhan-ı Şita" adlı şiiriyle bu akımın ilk uygulayıcısıdır. Bu akımın en önemli temsilcisi Ahmet Haşim'dir. Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde de sembolizmin etkileri görülür.

Empresyonizm (İzlenimcilik)

İzlenimcilik, 19. Yüzyılın sonlarında Fransa'da resimde görülmüş, daha sonra edebiyat ve müzikte de etkili olmuş bir akımdır.

Bu akımda anlam açıklığından çok kapalılık yeğlenir. Dış dünyadan algılanan görüntüler ruh süzgecinden geçirildikten sonra dışa yansıtılır.

Bu akımın edebiyattaki temsilcileri Baudlaire ve Verlaine'dir. İzlenimcilik Türk edebiyatında da Ahmet Haşim, Cenap Şehabettin gibi şairlerin üzerinde etkili olmuştur.

Neoklasizm (Yeni Klasikçilik)

Sembolizme tepki olarak doğan bir şiir akımıdır. Türk edebiyatında neoklasizmin en güçlü temsilcisi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal'in şiirleri, biçim yönünden eski, öz yönünden yenidir.

Fütürizm

"Gelecekçilik" anlamını taşıyan bu akımın kurucusu İtalyan şair Marinetti'dir.
Bu akıma göre geçmişin tüm sanat değerleri terk edilmeli, sanatın her dalına dinamizm getirilmelidir. Fütüristler, şiirde birim, ölçü, uyak gibi kuralları da reddetmişlerdir.

Bu akımın önemli şairlerinden biri Mayakovski'dir. Fütürizmin Türkiye'deki temsilcisi Nazım Hikmet'tir.

Dadaizm

Her türlü dil ve estetik kuralını yıkmayı amaçlayan bir sanat akımıdır. Birinci Dünya Savaşından sonra Fransa'da doğan bu akımın kurucusu

Sürrealizm

Gerçeküstücülük anlamına gelen sürrealizm akımı, sanatın gerçek kaynağının bilinçaltında olduğunu savunmaktadır.

Sürrealistler, Freud'un psikanaliz yönteminden yola çıkmışlar; gerçek sanat eserlerinin iradeyle ortaya çıkmadığını, bir rastlantının ürünü olduğunu savunmuşlardır. Gerçeküstücüler, iç akışı engellediği için noktalama imlerini kullanmamışlardır.

Temsilcileri: Breton, Aragon, Eluard, Peret. Türk edebiyatında sürrealizmin bazı özelliklerini "İkinci Yeniler"de görmekteyiz.

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

İnsanın kendi değerlerini kendisinin yaratabileceğini, çizebileceğini savunan bir felsefe akımıdır. Bu akımın edebiyattaki öncüsü Jean Paul Sartre'dir. A. Camus bu akımın önemli temsilcisidir.


10 yıl 1 ay önce eklendi

Ülkemiz sularında balık çeşitliliği ve balık sayısı neden azalıyor? 571'de Bir Güneş Doğdu ilahisinin sözleri Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir? Farklı şekillerde merdiven çıkma mantık sorusu Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban Romanının Özeti Gündelik hayatta en çok kullanılan İngilizce Atasözleri Teravih namazının kılınışı ve sevapları Magna Carta Dünyanın en şişman adamı Kendisini ısıtarak kanseri yenen doktor! Felsefe nedir, Felsefe neyi inceler? Edebi Akımlar ve Edebi Akımların Açıklamaları İstanbul'da Cumartesi günü açık olan PTT Şubeleri Yabancıların oturma izinleri, Türkiye'de ikamet ve çalışma izni Genetik Hastalıklar Nelerdir, Genetik ve Kalıtsal Hastalıklar Hangileridir? Farklı dillerde SENİ SEVİYORUM demek Cep telefonu gerçekten beyin tümörüne yol açıyor mu? Klavye ile yapılan şekiller ve Şekilli harfler Hayvan özellikleri, hayvanların özellikleri nelerdir? Hayvanlarla ilgili bilgiler, hayvanlar hakkında bilgiler Ubuntu ya da Debian sunucu kurulumunda gerekli komutlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28