II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi (1451-1481)

II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi (1451-1481)

Yükselme döneminde Osmanlı, İstanbul'u fethetti. Balkanlar'da sınırlarını genişletti. Anadolu'nun siyasi birliğini kurdu. Ticaret yollarını denetim altına aldı. İslam dünyasının liderliğini ele geçirdi. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e egemen oldu. Askeri, siyasi ve ekonomik yönden dönemin en güçlü devleti haline geldi. Siyasi ve ekonomik sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözdü. Başka devletlerle görüş birliği içinde olma ve onların desteğini sağlama gereği duymadı.

İstanbul, jeopolitik öneminden dolayı daha önce birçok kez kuşatılmış; fakat coğrafi konumu savunmaya elverişli olduğu için alınamamıştı. Bu dönemde ise Bizans, askeri ve siyasi yönden zayıflamıştı. Avrupa'dan gelebilecek ciddi bir tehlike yoktu. Varna ve II. Kosova savaşlarıyla Batı'nın cesareti kırılmıştı. Papa'nın siyasal gücünün zayıflığı da bir avantajdı.

Maddeler Halinde Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Fatih Sultan Mehmet'in Amaçları

1. İstanbul'u fethetmek.

2. Anadolu'yu bir yönetim altında birleştirmek.

3. Karadeniz ticaret yoluna hakim olmak.

Fatih ile ilgili önemli notlar

1. Fatih, Yükselme döneminin ilk padişahıdır.

2. Fatih döneminde ilk Osmanlı altın parası basılmıştır.

İstanbul'un Fethi (6 Nisan-29 Mayıs 1453)

İstanbul'un fethinin sebepleri

1. Bizans, Osmanlıların Rumeli'den Anadolu'ya,Anadolu'dan Rumeli'ye asker geçirmelerine engel oluyordu.

2. Bizans, Avrupa devletlerini, Anadolu beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini Osmanlılar aleyhine kışkırtıyordu.

3. Rumeli'de kesin hakimiyet için İstanbul'un fethi şarttı..

4. Osmanlı padişahları devleti Rumeli'de Edirne'den, Anadolu'da Bursa'dan yönetiyorlardı. İstanbul'un fethi ile tek merkezden yönetim sağlanacaktı.

5. İstanbul kara ve deniz yollarının üzerinde bulunması sebebiyle ticari önem taşıyordu.

6. İstanbul Hıristiyanlar için önemli bir dini merkezdi.

Osmanlı Devleti'nin fetih için yaptığı hazırlıklar

1. Bizans'a deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı yapıldı.

2. Bizans'ın İstanbul dışındaki toprakları alınarak batı ile bağlantısı kesildi.

3. Surları aşmak için yürüyen tekerlekli kuleler yapıldı.

4. Kuşatmayı denizden desteklemek için 400 gemiden oluşan donanma hazırlandı.

5. Edirne'de büyük toplar döküldü. ( Bunların en büyüğü şahi topudur.)

6. Aşırtma gülleler atacak havan topları yapıldı.

7. Avrupa'dan gelecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.

Bizans'ın hazırlıkları

1. İmparator XI. Konstantin, Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirmek istedi. Böylece papanın yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamak istiyordu.

2. Haliç'in girişi kalın zincirlerle ve eski gemilerle kapatıldı.

3. Halk silahlandırılıp surlar tamir edildi.

4. Grejuva (Rum ateşi) adı verilen bir silah geliştirildi.

İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları

1. Osmanlı Devleti için yükselme dönemi başladı.

2. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

3. Boğazlar Osmanlı hakimiyetine girdi.

4. Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.

5. Türklerin Avrupa'ya yerleşmeleri hızlandı.

6. II. Mehmet, Fatih unvanını aldı.

7. Osmanlıların Rumeli ve Anadolu'daki toprakları bütünleşti.

8. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları

1. Şehirleri çevreleyen surların toplarla yıkılacağı anlaşıldı. Avrupalı krallar derebeylerinin şatolarını toplar ile yıkarak Ortaçağ feodalite rejimine son verdiler.

2. İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Avrupalı denizciler başka deniz yolları aramak zorunda kaldılar ve coğrafi keşifler başladı.

3. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Roma imparatorluğu tarihe karıştı.

4. İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya kaçan bilginler orada Rönesans hareketini başlattılar.

5.  İstanbul'un fethi Ortaçağ'ın sonu, Yeniçağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Mora'nın Fethi

Mora'nın Fethinin Sebepleri

1. Mora'da Bizans imparatorunun akrabaları vardı. İleride Bizans üzerinde hak iddia edebilirlerdi.

2. Mora, Osmanlıların İtalya'ya yapacakları seferlerde askeri üs olarak kullanılabilirdi.

Fatih'in Batı Seferleri

Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, İtalya, Atina.

Fatih'in Doğu Seferleri

Amasra, Sinop, Trabzon, Karamanoğlu koprakları ( Konya ve çevresi), Akkoyunlu toprakları (Doğu Anadolu, Erzincan bölgesi), Candaroğlu toprakları ( Kastamonu ve çevresi), Kırım.

Fatih, Mora ve Trabzon'u alarak Bizans'ın yeniden dirilme umutlarını sona erdirmiştir.

Fatih Döneminde Ele Geçirilen Adalar

Gökçeada, Taşoz, Bozcaada, Limni, Midilli, Semadirek, Eğriboz ,Zenta, Kefalonya, Ayamavra adaları fethedildi. Rodos kuşatıldı ise de alınamadı.

16 Yıl Savaşları

Tarih: 1463-1479

Taraflar: Osmanlı - Venedik

Sebep: Osmanlıların Ege adalarını ele geçirmeleri Venedik'in doğu ticaretine zarar veriyordu.

Sonuç: 16 yıl süren savaş sonunda Eğriboz başta olmak üzere bir çok ada ele geçirildi ve Venedikliler ile barış yapıldı. Antlaşma ile Venedik Osmanlı sularında ticaret yapma ve İstanbul'da balyos (elçi) bulundurma hakkı kazandı.

Osmanlı memluk İlişkilerinin Bozulma Sebepleri

1. Osmanlıların Memluk hakimiyetindeki Dulkadiroğullarının iç işlerine karışmaları.

2. Osmanlıların Memluklardan Hicaz su yollarının tamiri için müsaade istemeleri.

3. Memlukların Dulkadir beyi Şahsuvar Bey'i öldürmeleri.

Fatih, Memluklar üzerine sefere çıkmaya karar verdiyse de Gebze yakınlarında ölünce sefer yarıda kaldı.

Otlukbeli Savaşı

Tarih:1473

Taraflar: Fatih SM X Akkoyunlu Uzun Hasan

Sebep: Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Osmanlılara karşı kullanmak üzere Venediklilerden ateşli silahlar almak istemesi.

Sonuç: Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girdi.

Önemi: Osmanlılar Anadolu'daki en büyük rakiplerinden birini ortadan kaldırmıştır.

İtalya Seferi (Otranto Seferi)

Tarih:1480

Taraflar: Osmanlı X Napoli Krallığı

Amaç: Roma'yı fethetmek.

Sonuç: Fatih'in ölümüyle sefer yarıda kaldı ama Otranto kalesi alındı.

Kırım'ın Fethi

Kırım'ın Osmanlılar İçin Önemi

1. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak,

2. Moskova Prensliği'nin güneye yayılmasını engellemek,

3. Ceneviz ticaretine son vermek için Kırım'ı Osmanlılara bağlamak istedi.

Kırım'ın Fethinin Sonucu

1. Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.

2. Karadeniz kıyılarındaki doğu ticaret yolları Osmanlıların eline geçti.

3. Osmanlılar Eflak ve Boğdan'ı doğudan kontrol etmek imkanına kavuştular.

Fatih Kanunnamesi

Fatih Kanunnamesi, sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Hükümdar devletin bekası için kardeşlerini katledebilir. Bu kanunname sayesinde Osmanlılar 600 sene varlıklarını devam ettirebilmişlerdir.

Fatih'in ölüm haberi Roma'ya ulaşınca İtalya'da toplar atılıp, günlerce şenlikler yapıldı. Papa, bütün Avrupa kiliselerinde üç gün çanların çalınıp şükür ayinleri yapılmasını emretti.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kronolojisi

30 Mart 1432: II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434: Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444: II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445: II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447: Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448: II. Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451: Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453: İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459: Ayasofya, camiye çevrildi.

1460: Mora ele geçirildi.

1461: Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461: Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463: Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466: II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468: Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468: II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470: İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470: Eğriboz alındı.

1471: Fatih Külliyesi açıldı.

1472: Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473: Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475: Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476: Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478: Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479: Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480: Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480: Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481: II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.7 yıl 6 ay önce eklendi

Namazda rukû ve secdede ne söylenir? Klasik gitar notaları Yeşilay haftası şiirleri Yunus Emre şiirlerinden örnekler II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi (1451-1481) Telgraf nedir, telgrafın çalışması İllere ve belediyelere bütçeden ayrılan mali kaynaklar 1916 Sykes-Picot Antlaşması Din Felsefesi Dünyadaki farklı ırklar Tasavvuf felsefesi nedir, Tasavvuf felsefesinin özellikleri Pablo Picasso kimdir, Pablo Picasso'nun hayatı 2008 yılında dünyadaki nükleer santraller ve konumları Bir bardak kolanın dakika dakika zararları nelerdir? Kağıdı kim buldu, Kağıt icadı Sıvı ölçüleri Hidrojen bombası, atom bombasından farkı ve gücü Pasaport yenileme Ülkelerin telefon alan kodları Kutadgu Bilig'den Güzel Sözler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28